VÁŠ PARTNER PRE ČISTÝ PRIESTOR

TEL: 0944574346

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti AMC service s. r. o.
so sídlom Šoltésovej 18, 940 02 Nové Zámky IČO: 50613201,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo:
42076/N

Článok 1.

Rozsah platnosti Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti pre kúpu tovaru, poskytovanie služieb a pre internetový obchod.

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky pre kúpu tovaru, poskytovanie služieb a pre internetový obchod (ďalej len "VOP") spoločnosti AMC service s. r. o., so sídlom Šoltésovej 18, 940 02 Nové Zámky, IČO: 50613201, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , oddiel: Sro, vložka číslo: 42076/N (ďalej aj ako "AMC service s.r.o. alebo ako "predávajúci" alebo ako "poskytovateľ služieb") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy a zo zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len "zmluvy") uzavretej medzi spoločnosťou AMC service s.r.o. a jej zmluvnými partnermi:

  • v prípade kúpnej zmluvy ako o predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru,
  • v prípade poskytnutia služieb ako poskytovateľom služieb a odberateľom služieb, ktorých predmetom je poskytovanie služieb,
  • v prípade internetového obchodu na stránke: www.amcservice.sk (ďalej ako "internetov obchod"), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru.

b) Zmluvným partnerom spoločnosti AMC service s.r.o. môže byť buď spotrebiteľ alebo podnikateľ (spotrebiteľ a podnikateľ ďalej len "zmluvný partner" alebo "zákazník").

c) Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení z kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou AMC service s.r.o. alebo zo zmluvy o poskytnutí služieb nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania(ďalej len "spotrebiteľ").

d) Podnikateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napríklad obchodná spoločnosť) (ďalej len "osoba"), ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pre účely týchto VOP sa za podnikateľa považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb so spoločnosťou AMC service s.r.o. koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvedenej v prvej a druhej vete tohto odseku d) (ďalej len "podnikateľ"). Predpokladá sa, že ak zmluvný partner v objednávke uvedie svoje IČO, alebo iné registračné číslo, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.

e) Tieto VOP platia pre aj pre všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu s výnimkou, ak spoločnosť AMC service s.r.o. a zákazník uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, v takom prípade majú dohodnuté zmluvné podmienky prednosť pred týmito VOP. Výslovný súhlas spoločnosti AMC service s.r.o. s podmienkami zmluvného partnera sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak spoločnosť AMC service s.r.o. bola oboznámená s podmienkami zmluvného partnera a prijala bez výhrad jeho platbu.

f) Zaškrtnutím políčka (pred odoslaním objednávky) vľavo vedľa vyhlásenia "Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), Reklamačným poriadkom (RP) a Vyhlásením o ochrane osobných údajov (Vyhlásením), zverejnených spoločnosťou AMC service s.r.o. na jej internetovej stránke, potvrdzuje zmluvný partner, že sa v plnom rozsahu oboznámil s VOP, RP a Vyhlásením ktorých súčasťou sú oznámenia predávajúceho pred uzavretím zmluvy, uvedené v Článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy), v ich znení platnom a účinnom v okamihu doručenia potvrdenia AMC service s.r.o.

Článok 2.

Kontaktné informácie, identifikácia AMC service s.r.o. ako predávajúceho a poskytovateľa služby:

a) Kontaktné informácie:
Obchodné meno: Sídlo:
AMC service s.r.o. so sidlom na Šoltésovej 18, 940 02 Nové Zámky
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , oddiel: Sro, vložka číslo: 42076/N
IČO: 50613201
DIČ: 2120405914
IČ DPH: SK2120405914
Telefón: 0917678849
Email: kolecani@amcservice.sk
Web: www.amcservice.sk
IBAN: SK36 0900 0000 0051 2405 1224
SWIFT: GIBASKBX

b ) Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. 037/772 02 16
https://www.soi.sk https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok 3.

Oznámenia spoločnosti AMC service s.r.o. ako predávajúceho alebo ako poskytovateľa služby pred uzatvorením zmluvy.

Nasledujúce oznámenia sú určené v plnom rozsahu tým zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi. Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platia oznámenia spoločnosti AMC service s.r.o. uvedené v tomto Článku 3, písmená a) až j).

Týmto spoločnosť AMC service s.r.o. oznamuje, že:

a) Označenie tovaru a služieb ponúkaných spoločnosťou AMC service s.r.o. a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na katalógovej stránke spoločnosti AMC service s.r.o. , www.amcservice.sk po otvorení ("rozkliknutí") príslušného okna predmetného tovaru alebo služby. tu

b) Ceny tovarov a služieb, ponúkané spoločnosťou AMC service s.r.o. sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Jednotlivé ceny však nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu dodania a poskytovateľa dopravy tovaru ako aj od spôsobu platby dopravného a týchto nákladov. Bližšie informácie sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke spoločnosti AMC service s.r.o.

c) Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky zákazníkom (porovnaj Článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).

d) Zákazník má možnosť uhradiť cenu za tovary a služby objednané u spoločnosti AMC service s.r.o. nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy):

(i) platba v hotovosti;

(ii) platba platobnou kartou;

(iii) bežným alebo rýchlym bankovým prevodom; (iv) prostredníctvom služby PayPal.

e) Konkrétne podmienky použitia vyššie uvedených platobných metód môžete zistiť na čísle 0917678849

f) Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovary a služby objednané u spoločnosti AMC service s.r.o. pred odoslaním tovaru alebo prijatím služby zákazníkom, najneskôr však pri prevzatí tovaru(ak nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak).

g) Konkrétne podmienky rôznych spôsobov dopravy a informácie o jednotlivých poskytovateľoch dopravy môžete zistiť na čísle 0917678849

h) Zákazník hradí poplatky za dopravu v závislosti od typu dopravy, konkrétneho dopravcu a platobnej metódy, ktorú si zákazník vybral na internetovej stránke spoločnosti AMC service s.r.o z aktuálnej ponuky platobných metód spoločnosti AMC service s.r.o.

i) Nároky zákazníka z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania sú bližšie popísané v Článku 11 (Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť) týchto VOP a v prípade spotrebiteľov v Reklamačnom poriadku, ktorý nájdete

j) Odoslaním objednávky spoločnosti AMC service s.r.o. dáva zákazník spoločnosti AMC service s.r.o. záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby; pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť (viď článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).

k) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 dní (ďalej len "lehota na odstúpenie od zmluvy"). Lehota na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy). Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

(i) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

(ii) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

(iii) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

l) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u AMC service s.r.o. v listinnej podobe alebo emailom (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"), ktoré je nutné doručiť na adresu spoločnosti AMC service s.r.o. uvedenú v Článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na internetových stránkach spoločnosti AMC service s.r.o. , ktorého vzor na stiahnutie sa nachádza tu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v tomto odseku l) vyššie.

m) Pokiaľ spotrebiteľ uzavrel so spoločnosťou AMC service s.r.o. zmluvu o poskytovaní služieb, začne spoločnosť AMC service s.r.o. s plnením zmluvy počas lehoty na odstúpenie od zmluvy len na výslovnú žiadosť (s výslovnými súhlasom) spotrebiteľa a to pred vykonaním služieb. Spotrebiteľ doručí takúto žiadosť spoločnosti AMC service s.r.o. na adresu sídla alebo na jej e-mailovú adresu uvedené v Článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP.

n) Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je:

(i) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

(ii) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

(iii) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. tovar upravený na mieru);

(iv) predaj tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze ako aj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

(v) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

(vi) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

(vii) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

(viii) preprava tovaru, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, ak AMC service s.r.o. ponúka tieto služby;

(ix) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Spoločnosť AMC service s.r.o.zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného online nie je možné od zmluvy odstúpiť.

o) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať AMC service s.r.o. v jeho prevádzke, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru alebo prostredníctvom dopravcu alebo poštovej služby, lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

p) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, pri ktorom je tovar zaslaný späť s využitím etikety na vrátenie tovaru ako balík, znáša zákazník náklady spojené s jeho zaslaním. Zákazník pri vrátení tovaru vždy použije dopravcu alebo poskytovateľa poštovných a zasielateľských služieb, ktorý mu tento tovar na základe jeho objednávky doručil.

r) V prípade odstúpenia od zmluvy týkajúceho sa tovaru na paletách (čiže tovaru, ktorý s ohľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený obvyklou poštovou prepravou) znáša spoločnosť náklady spojené so zaslaním tovaru na paletách späť, pokiaľ si zákazník spätné zaslanie pred jeho uskutočnením odsúhlasí so spoločnosťou AMC service s.r.o. Spoločnosť AMC service s.r.o. po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení so zákazníkom, objedná prepravu tovaru na paletách a zabezpečí jeho vyzdvihnutie priamo u zákazníka. Pokiaľ si spotrebiteľ sám zaistí prepravu a vrátenie tovaru na paletách bez toho, aby to vopred odsúhlasil so spoločnosťou AMC service s.r.o. znáša náklady spojené so spätným zaslaním alebo vrátením tovaru na paletách zákazník sám.

s) Vrátenie tovaru prebieha jeho zaslaním na adresu určenú predávajúcim na vrátenie tovaru, pričom pred vrátením tovaru kontaktuje spotrebiteľ AMC service s.r.o. na emailovej adrese, alebo na telefónnom čísle 0917678849

t) Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť vcelku, j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.

u) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá spotrebiteľ spoločnosti AMC service s.r.o. za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

v) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je spoločnosť AMC service s.r.o. povinná spotrebiteľovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spoločnosť AMC service s.r.o. je povinná prijaté platby vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou uvedenou v odseku x) nižšie. Spoločnosť vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a spotrebiteľovi nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky. w) V prípade, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou AMC service s.r.o. má pri odstúpení od zmluvy nárok len na vrátenie nákladov dodania tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia ponúkaného spoločnosťou AMC service s.r.o. dodatočné náklady predstavujúce rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný AMC service s.r.o. znáša spotrebiteľ.

z) Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, nie je povinná AMC service s.r.o. vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže písomne zaslanie tovaru späť predávajúce Toto neplatí, ak si AMC service s.r.o. vyzdvihne tovar priamo u spotrebiteľa prostredníctvom ním poverenej osoby.

x) V prípade odstúpenia od zmluvy o službách, s plnením ktorej spoločnosť AMC service s.r.o. na výslovnú žiadosť spotrebiteľa alebo s jeho súhlasom začala pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť spoločnosti AMC service s.r.o. pomernú časť ceny za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spoločnosti AMC service s.r.o.

y) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho s reklamáciou na adresu sídla alebo e-mailovú adresu uvedenú v Článku 2 (Kontaktné informácie, adresa sídla) týchto VOP. Ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci AMC service s.r.o. vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len "zákon o alternatívnom riešení sporov") a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom, bližšie informácie nájdete tu.

Článok 4.

Rozhodné právo, jazyk zmluvy, jurisdikcia

a) Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 , Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj "Obchodný zákonník") v prípade zákazníkov - podnikateľov, a v prípade zákazníkov - spotrebiteľov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej aj "Občiansky zákonník"), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj "zákon o ochrane spotrebiteľa"), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru základe zmluvy uzatvorenej na diaľku v platnom znení (ďalej aj "zákon o predaji na diaľku"). Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovaného v oznámení Federálneho Ministerstva Zahraničných vecí č. 160/1991 (CISG) je vylúčené z týchto VOP.

b) Zmluvným jazykom na území Slovenskej republiky je jazyk slovenský.

c) Súdna príslušnosť pre akýkoľvek spor vzniknutý zo zmluvných vzťahov uzatvorených na základe týchto VOP sa riadi podľa príslušných slovenských právnych predpisov

d) Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P. Box 5, 820 07 Bratislava 27 , (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-... riesenia-spotrebitelskych-s porov). Spotrebiteľ taktiežmôže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, zriadenú Európskou Komisiou, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok V.

Predpoklady objednávania a registrácie, účet neregistrovaného zákazníka, zákaznícky účet

a) Objednávka dodania tovaru a služieb môže byť odoslaná buď prostredníctvom jednorazového účtu neregistrovaného zákazníka alebo prostredníctvom trvalého užívateľského účtu zákazníka (spoločne ďalej len "registrácia"). Registrovať sa môžu len zákazníci právnické osoby zapísané v príslušných registroch alebo fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.

b) Na registráciu je potrebná e-mailová adresa zákazníka a telefónne číslo .........

c) Ak si zákazník založí trvalý užívateľský účet (ďalej len "zákaznícky účet"), obdrží prostredníctvom e-mailovej správy na ním uvedenú e-mailovú adresu odkaz, na ktorý musí kliknúť pre ukončenie procesu registrácie, týmto úkonom svoju registráciu potvrdí.

d) Ak si zákazník založí zákaznícky účet, zvolí si pri registrácií vlastné heslo, ktorým sa v bude môcť prihlasovať v internetovom obchode spoločnosti AMC service s.r.o. Zákazník je zodpovedný za uchovávanie svojho hesla v tajnosti a za to, že ho neposkytne tretej osobe. Ak má zákazník pochybnosti o tom, či sa jeho heslo nestalo známym tretím osobám, je povinný svoje heslo bezodkladne zmeniť a informovať o tej skutočnosti spoločnosť AMC service s.r.o.

e) Po založení zákazníckeho účtu je možné využívať s ním spojené funkcie v rozsahu, v ktorom sú aktuálne poskytované spoločnosťou AMC service s.r.o. upozorňujeme však, že založením zákazníckeho účtu nevzniká nárok na doplnkové služby, ktoré sú poskytované v rámci jednotlivých vernostných programov, vyžadujúcich osobitnú registráciu. Zákazník môže kedykoľvek požiadať predávajúceho na kontaktných údajoch uvedených v Článku 2. (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) o vymazanie svojich zákazníckych údajov a/alebo svojho zákazníckeho účtu, v takom prípade jeho funkcie nie je možné ďalej využívať.

Článok VI.

Objednávka, uzatvorenie zmluvy

a) Zákazník môže odoslaním objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného formulára zverejneného na internetovej stránke Jovitep.sk) zaslať záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru alebo zaslať záväznú ponuku na poskytnutie služieb, uvedených v objednávke a vybratých zákazníkom z katalógu produktov prezentovanom v internetovom obchode spoločnosti AMC service s.r.o. ( ďalej ako "objednávka"). tu

b) Pri objednávaní tovaru alebo služieb si môže zákazník najprv vybrať jednotlivé tovary alebo kliknutím na tlačidlo "kúpiť online" alebo "služby online". Ďalší proces objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci procesu o Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí a po potvrdení tlačidla naľavo vedľa vyhlásenia s textom "Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti AMC service s.r.o. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo s textom "dokončiť a zaplatiť" a proces objednávania je tým ukončený.

c) Pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť si svoju objednávku skontrolovať, či nespravil chybu pri zadávaní objednávky a opraviť ju kliknutím na odkaz "zmeniť" pripojený k príslušným údajom.

d) Po kliknutí na tlačidlo "dokončiť a zaplatiť" obdrží zákazník na svoju e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automatické potvrdenie o doručení objednávky do elektronického systému spoločnosti AMC service s.r.o. ("potvrdenie o prijatí objednávky"), ktoré ešte nepredstavuje uzavretie kúpnej zmluvy medzi AMC service s.r.o. a zákazníkom.

e) K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v závislosti od platobnej metódy zvolenej zákazníkom:

(i) Platobná metóda platba osobne u AMC service s.r.o. PayPal. Pokiaľ si zákazník zvolí platobnú metódu platba u AMC service s.r.o. PayPal, potvrdenie o prijatí objednávky predstavuje akceptáciu ponuky vo forme objednávky zákazníka spoločnosťou AMC service s.r.o. a kúpna zmluva medzi zákazníkom a AMC service s.r.o. je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkovi.

(ii) Platobná metóda platba kartou

Pri platbe platobnou kartou potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje ešte akceptáciu ponuky. Ponuka je akceptovaná spoločnosťou AMC service s.r.o. (kúpna zmluvy je uzavretá) až okamihom, keď spoločnosť AMC service s.r.o. po preverení dostupnosti tovaru a služieb potvrdí odoslanie tovaru alebo potvrdí vykonanie služieb zákazníkovi prostredníctvom emailovej správy na jeho emailovú adresu uvedenú v ním zaslanej objednávke. V opačnom prípade k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, zákazník nie je svojou objednávkou naďalej viazaný a suma rezervovaná na platobnej karte bude uvoľnená v súlade s podmienkami príslušných poskytovateľov platobných služieb.

iii) Platobná metóda v hotovosti

Pri platbe v hotovosti potvrdenie o zaplatení spolu s prevzatím tovaru predstavuje uzatvorenie kúpnej zmluvy.

f) Kúpnou zmluvou sa spoločnosť AMC service s.r.o.. zaväzuje zákazníkovi odovzdať zakúpený tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a zákazník sa zaväzuje uhradiť spoločnosti AMC service s.r.o. cenu za tovar a tovar prevziať.

Článok VII.

Kúpna cena, cena za poskytnutie služieb, platba, fakutrácia

a) Všetky ceny tovaru a služieb sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH.

b) Platba za tovar a služby môže byť zákazníkom zrealizovaná platbou v hotovosti, platobnou kartou, bežným či rýchlym prevodom na účet AMC service s.r.o. ,alebo prostredníctvom PayPal, ak je pre aktuálnu objednávku príslušná platobná metóda k dispozícii. Ak si zákazník zvolil spôsob platby vopred prevodom na účet, lehota splatnosti kúpnej ceny za tovar alebo ceny za službu je 7 kalendárnych dní od potvrdenia prijatia objednávky, po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávka automaticky stornovaná z dôvodu nezaplatenia ceny alebo jej časti.

c) V prípade platby platobnou kartou je čiastka odpočítaná najskôr pri odoslaní tovaru, pri bežnom a rýchlom bankovom prevode a PayPal bezprostredne po uskutočnení prevodu. Pri platbe v hotovosti je tovar odoslaný po zaplatení.

d) Zákazník zaplatením ceny tovaru súhlasí so zasielaním faktúr spoločnosťou AMC service s.r.o. elektronicky.

Článok VIII.

Výhrada vlastníckeho práva

a) U zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, si spoločnosť AMC service s.r.o. vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy až do úplného zaplatenia ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.

b) Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platí nasledujúce:

(i) Zaslaný tovar (ďalej len "tovar s výhradou vlastníckeho práva") zostáva vo vlastníctve spoločnosti AMC service s.r.o. až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny ako aj všetkých existujúcich alebo budúcich pohľadávok, ktoré má aktuálne alebo do budúcnosti spoločnosť AMC service s.r.o. voči zákazníkovi.

(ii) Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníckeho práva s riadnou starostlivosťou a poistiť ho na svoje náklady dostatočne pre prípad poškodenia ohňom, vodou, krádežou, ako aj proti ostatným poistným rizikám vo výške hodnoty nového tovaru. Ak sú nutné údržbové a inšpekčné práce, je zákazník povinný ich vykonať včas a na vlastné náklady.

Článok IX.

Dodanie tovaru a služby, miesto plnenia

a) Spoločnosť AMC service s.r.o. si splní svoju povinnosť dodať tovar zákazníkovi tak, že spoločnosť AMC service s.r.o. zákazníkovi umožní disponovať s tovarom namieste dodania a zákazníka o tom včas pred dodaním tovaru informuje.

b) Dodanie tovaru sa uskutoční na dodacej adrese zmluvného partnera, ktorú zákazník, ktorý je spotrebiteľom uviedol ("miesto dodania").

c) Ak spoločnosť AMC service s.r.o. tovar odošle, odovzdáva spoločnosť AMC service s.r.o. tovar zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v okamihu, keď prepravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste dodania ním určenom.

d) Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza na zákazníka, ktorý sú spotrebiteľmi, prevzatím Pokiaľ mal zákazník prevziať tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka prevzatím tovaru na mieste dodania ním určenom.

e) Ak je zákazník podnikateľom, je ako miesto dodania tovaru alebo miesto plnenia služieb a prípadných nárokov z náhradného / dodatočného plnenia dohodnuté sídlo spoločnosti AMC service s.r.o. ak sa spoločnosť AMC service s.r.o. a zákazník nedohodnú inak.

f) Ak spoločnosť AMC service s.r.o. tovar odošle, spoločnosť AMC service s.r.o uskutoční dodanie tovaru zákazníkovi, ktorý je podnikateľom, odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu tovaru pre zákazníka a umožní zákazníkovi uplatniť si voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy.

g) Nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza v prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, prevzatím tovaru zákazníkom, alebo osobou oprávnenou na prevzatie. V prípade kúpy s následným zaslaním tovaru prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodnej zhoršenie kvality predaného tovaru na zákazníka už odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu.

h) Dodanie tovaru prebieha tiež prostredníctvom poštových alebo zasielateľských služieb. V prípade vyzdvihnutia alebo doručenia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, môže spoločnosť AMC service s.r.o., alebo zmluvný prepravca požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas) za účelom identifikácie prijímateľa zásielky a zaznamenania údajov. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže spoločnosť AMC service s.r.o. alebo zmluvný prepravca odmietnuť vydať zásielku.

i) Doba dodania tovaru je individuálna a je uvedená pri jednotlivých tovarových položkách v internetovom obchode na webovej stránke AMC service s.r.o. V prípade ak sú predmetom jednej objednávky tovary s rôznym údajom o dobe dodania, pre všetky tovarové položky doručované jednou zásielkou platí údaj o najdlhšej dobe dodania.

Doba dodania tovaru a poskytnutia služieb začína plynúť:

(i) v prípade platby v hotovosti v spoločnosti AMC service s.r.o. PayPal alebo bežným či rýchlym bankovým prevodom prvý pracovný deň po tom, čo spoločnosť AMC service s.r.o. obdrží platbu

(ii) v prípade ostatných platobných metód prvý pracovný deň po obdržaní objednávky

i) doručenie tovaru prevádzkovateľom poštových služieb prebieha od pondelka do piatku okrem štátom uznaných štátnych Doručenie dodávok tovaru zasielateľskou spoločnosťou prebieha v pracovných dňoch od pondelka do piatku, okrem štátom uznaných štátnych sviatkov.

Článok X.

Škody spôsobené pri preprave tovaru:

a) Zákazník, ktorý je podnikateľom, je povinný spolu s prepravcom bezprostredne po prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky Zjavné, zvonka viditeľné škody spôsobené pri preprave si zákazník musí pri prevzatí tovaru nechať potvrdiť dopravcom. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

b) Za účelom kontroly stavu zásielku odporúčame zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, spolu s prepravcom bezprostredne po prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky a pre zjednodušenie procesu reklamácie nechať si potvrdiť zjavné škody spôsobené pri preprave dopravcom. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

Článok XI.

Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť

a) Práva zákazníkov v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky sa v prípade zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi riadia Reklamačným poriadkom spoločnosti AMC service s.r.o. a príslušnými právnymi predpismi slovenského práva (najmä ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku). Reklamačný poriadok nájdete tu.

b) Práva zákazníkov v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky sa v prípade zákazníkov ktorí sú podnikateľmi, sa uplatňujú príslušné ustanovenia 422 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

a) Právo zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy sa spravuje podľa ustanovení Článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky

b) Zákazníci, ktorí sú podnikateľmi, majú právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré im umožňujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Právo na vrátenie tovaru poskytované spoločnosťou AMC service s.r.o. uvedené v Článku 13. VOP tým nie je dotknuté.

Článok XIII.

Právo na vrátenie tovaru dodaného zákazníkovi spoločnosťou AMC service s.r.o.

a) Spoločnosť AMC service s.r.o. ponúka každému zákazníkovi (aj zákazníkovi, ktorý je podnikateľom) takmer pre každý tovar právo na vrátenie tovaru počas lehoty 28 dní (ďalej len "právo na vrátenie tovaru"). Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže tak aj po uplynutí 14 dňovej zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar zaslať späť spoločnosti AMC service s.r.o. v lehote predĺženej o nastávajúcich ďalších 14 dní alebo tovar vrátiť spoločnosti AMC service s.r.o. pokiaľ:

(i) tovar je nepoužitý a nepoškodený a

(ii) je tovar vrátený kompletný a v originálnom balení spolu s dodacím listom, a

(iii) pre tovar nie je vylúčené právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) odsek o), písm. (iii) až (x) týchto VOP.

b) Zákazník, ktorý je podnikateľom, môže právo na vrátenie tovaru využiť za rovnakých podmienok, ako sa uvádza v odseku a) vyššie tohto článku 13.

c) Pri práve na vrátenie tovaru sa uplatnia pravidlá uvedené Článku 3 (Oznámenie predávajúceho pred uzatvorením zmluvy),v odsekoch l) až y) týchto VOP týkajúcich sa odstúpenia od zmluvy. Rovnaké pravidlá sa vzťahujú aj na vrátenie tovaru zákazníkmi, ktorí sú podnikateľmi.

d) Ďalšie práva zákazníka, ako napríklad práva z vadného plnenia alebo práva na odstúpenie od zmluvy tým nie sú dotknuté.

Článok XIV.

Ochrana osobných údajov

a) Spoločnosť AMC service s.r.o. zaobchádza s osobnými údajmi zákazníkov zodpovedne. Preto je spoločnosť AMC service s.r.o. v zaobchádzaní s údajmi získanými online viazaná vlastnými dobrovoľnými zásadami ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie k téme ochrany osobných údajov (bez ohľadu na kódexy správania) sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

a) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči zmluvnému partnerovi uzavretím kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby . Tieto VOP sú platné a účinné od10.2020. Platne uzavretá kúpna zmluva a zmluva o poskytnutí služby sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia. Predávajúci oznamuje zmeny VOP na svojej internetovej stránke AMC service s.r.o. , www.amcservice.sk .

b) Tieto VOP sú k dispozícii na adrese sídla spoločnosti AMC service s.r.o. a v elektronickej forme na adrese www.amcservice.sk

c) Objednávky v internetovom obchode spoločnosti AMC service s.r.o. môžu byť prijímané 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Stav všeobecných obchodných podmienok ku dňu 1.12.2021